Všeobecné podmienky používania

Tieto všeobecné podmienky používania portálu zlavypreludi.sk (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využitia zľavových kupónov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom internetového portálu www.zlavypreludi.sk, prevádzkovaného spoločnosťou Quick logistics, s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 35 735 872, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 16290/B (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“).

I. Definície pojmov, základné zásady

1. Inzerenti sú internetové alebo zásielkové obchody, prípadne iné subjekty, prostredníctvom Portálu inzerujú svoje služby/tovary a zverejňujú na ňom Kupóny s výhodami pre Užívateľov.

2. Užívateľ je ktorýkoľvek návštevník Portálu, ktorý využije Kupóny.

3. Portál je webová stránka s webovým sídlom URL: https://www.zlavypreludi.sk prostredníctvom ktorej Inzerenti prostredníctvom Prevádzkovateľa zverejňujú svoje Kupóny.

4. Kupón je kód, zľava alebo iná výhoda zverejnená na Portáli, ktorý Užívateľa oprávňuje uplatniť si zľavu pri nákupe v internetovom, zásielkovom alebo kamennom obchode Inzerenta, a to v súlade s pravidlami uvedenými spolu s Kupónom.

5. Užívateľ, ktorý sa zaregistruje na Portály alebo využije Kupón bez registrácie prostredníctvom Portálu vyjadruje výslovný súhlas s obsahom týchto VOP a s ich aplikáciou na zmluvné vzťahy medzi ním a Poskytovateľom.

II. Portál zlavypreludi.sk

1. Na Portály sú zverejňované aktuálne ponuky Inzerentov, na základe ktorých môže ktorýkoľvek Užívateľ využiť zverejnené Kupóny, a uplatniť ich u Inzerenta.

2. K uplatneniu Kupónu dochádza buď presmerovaním na webové sídlo alebo portál Inzerenta, vytlačením a uplatnením Kupónu v kamennom obchode Inzerenta, alebo uplatnením inej zľavy, a to v zmysle podmienok uvedených na Kupóne.

3. Prevádzkovateľ Portálu nevstupuje do zmluvného vzťahu s Užívateľom. Všetky práva a výhody vyplývajúce z Kupónu je Užívateľ oprávnený uplatniť len voči Inzerentovi. Tieto práva a povinnosti sa riadia príslušnými obchodnými podmienkami daného Inzerenta.

III. Podmienky používania

1. Využívať Kupóny zverejnené na Portáli je Užívateľ oprávnený aj bez registrácie.

2. V prípade registrácie, ktorá je nepovinná, uvedie Užívateľ nasledovné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, vek, mesto, PSČ, e-mailovú adresu, zamestnanie, zamestnávateľa, prípadne vyplní dotazník zameraný na jeho záujmy a potreby. Registrácia je anonymná a Poskytovateľ uvedené údaje použije za účelom sprístupnenia Kupónov Užívateľovi podľa jeho preferencií a záujmov. Poskytovateľ je oprávnený uvedené údaje použiť tiež za účelom zasielania reklamných a marketingových správ na e-mailovú adresu Užívateľa, prípadne za týmto účelom uvedené údaje poskytnúť tretím osobám. Užívateľ s použitím jeho údajov a zasielaním reklamných a marketingových informácií pristúpením k týmto VOP vyjadruje svoj súhlas.

3. Registrovaný Užívateľ je povinný svoje prístupové údaje uchovávať v tajnosti a starostlivo zabezpečiť prístup k svojmu užívateľskému účtu. Prevádzkovateľ nesprístupní registračné údaje Užívateľa žiadnym tretím osobám, okrem prípadov, kedy tak bude nútený urobiť na základe príslušného zákona alebo rozhodnutia vydaného v zmysle príslušného právneho predpisu.

4. Užívateľ zodpovedá za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom jeho užívateľského účtu.

5. Užívateľ berie na vedomie, že s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Portálu ukladá Prevádzkovateľ niekedy na diaľku na zariadení Užívateľa malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Portál ukladá v počítači Užívateľa pri prehliadaní Portálu. Vďaka tomu si Portál na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Užívateľa, takže ich pri ďalšej návšteve Portálu Užívateľ nemusí opätovne uvádzať. Súbory cookie môže Užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať a/alebo znemožniť ich ukladanie a to podľa vlastného uváženia.

IV. Kupóny

1. Kupóny vygenerované na Portály môže registrovaný Užívateľ použiť na príslušnom webovom sídle Inzerenta za účelom nákupu alebo využitia akcie uvedenej na Kupóne, prípadne ich môže vytlačiť a využiť v kamennom obchode Inzerenta. Podmienky použitia Kupónu budú na ňom uvedené.

2. Kupóny môžu zahŕňať zľavy, akcie, špeciálne ponuky, výpredaje a iné výhody za účelom podpory predaja tovarov alebo služieb Inzerentov.

3. Portál ani Prevádzkovateľ priamo neposkytuje tovary a/alebo služby uvedené v Kupónoch. Za obsah Kupónov zodpovedá Inzerent.

4. Informácie uvedené na Kupónoch sa môžu odlišovať od skutočnej ponuky Inzerentov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah ani pravdivosť Kupónov, voči Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne nároky. Prevádzkovateľ poskytuje informácie o prebiehajúcich akciách a zľavách prostredníctvom Kupónov, avšak za ich obsah zodpovedajú Inzerenti.

V. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, obmedziť, pozastaviť alebo prerušiť platnosť Kupónu vrátane príslušných kódov ako aj čiastočne alebo úplne obmedziť prístup na Portál, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Prevádzkovateľ negarantuje prístupnosť Portálu ani Kupónov vo všetkých lokalitách a oblastiach, ani časovú platnosť a dostupnosť služieb Portálu, ktorá môže zaznamenať výpadky.

3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP Prevádzkovateľ nebude za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo ušlý obrat, ušlé zisky, ušlé príležitosti alebo ušlé príjmy Užívateľa, alebo iné obdobné nepriame škody, ktoré vznikli Užívateľovi a vyplývajú z alebo vznikli v súvislosti s použitím Portálu alebo využitia Kupónov, pokiaľ takáto škoda nebola spôsobená úmyselným konaním Prevádzkovateľa.

VI. Práva a povinnosti Užívateľa

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že služby Portálu bude využívať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj týmito VOP. Najmä sa zaväzuje, že nebude Kupóny nijako zneužívať, najmä ich nebude ďalej odplatne distribuovať, pozmeňovať, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom ďalej obchodovať s výnimkou prípadov, ktoré dovoľuje Inzerent, Prevádzkovateľ, Portál alebo vyplýva zo samotného Kupónu.

2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa zakazuje automatizované získavanie Kupónov alebo iného obsahu Portálu alebo vytváranie kópií a iných rozmnožením, zhromažďovanie, spracovanie, zaraďovanie do databáz akéhokoľvek druhu.

3. Užívateľ sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek zneužitia Portálu a Kupóny bude využívať len v súlade s ich deklarovaným účelom..

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2020.

2. Akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo poskytované na základe registrácie na Portáli ani ich ktorúkoľvek časť nie je Užívateľ oprávnený postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.